Appeltjes van het Meetjesland

Auteursrichtlijnen

Heemkundig Genootschap van het Meetjesland
Jaarboek “Appeltjes van het Meetjesland”

Redactieadres: Filip Bastiaen, Oostmolenstraat 216 – 9880 AALTER.

Uiterste inzenddatum: 31 oktober

Voor teksten ingestuurd na 31 oktober kan de redactieraad niet verzekeren dat ze in het eerstvolgende jaarboek worden opgenomen.

Voor alle teksten gelden volgende criteria voor opname (de redactieraad houdt ook rekening met de verscheidenheid van de aangeboden artikels):

 • De tekst is bij voorkeur maximum 30 getikte blz. lang;
 • Het onderwerp heeft betrekking op het werkgebied (de Meetjeslandse gemeenten en Aardenburg, Sluis, Sint-Kruis en Ede);
 • De tekst is wetenschappelijk verantwoord en onderbouwd en vertoont een verhaallijn;
  tekstuitgaven en bronnenbewerkingen worden in principe beperkt tot één bijdrage per jaarboek (louter descriptieve bijdragen);
 • De bijdrage omvat een duidelijke stelling, biedt nieuwe inzichten of snijdt een nieuw thema aan.

Elke auteur ontvangt 20 overdrukken met een volledige bibliografische verwijzing.

De auteursrichtlijnen zijn bedoeld om een vrij uniform boek aan onze lezers te kunnen presenteren. Ze omvatten dus een aantal afspraken.

1. Algemeen

 • Teksten worden bij voorkeur aangeleverd via e-mail filip.bastiaen@appeltjes-meetjesland.org of op CD-ROM. Stuur eventueel ook een print voor plaatsaanduiding illustraties of markeer deze duidelijk in de tekst (las geen illustraties in!; zie ook p. 3).
 • De teksten bij voorkeur in WORD voor WINDOWS.
 • Bijlagen en illustraties moeten steeds in een afzonderlijk bestand worden opgeslagen.
 • Doe aan bronvermelding bij de illustraties om eventuele problemen copyright te voorkomen.
 • Geen stijlen (onderlijnen, vet, …) gebruiken, met uitzondering van cursief (zie verder).
 • Eventuele tabellen opmaken in eenvoudige tekstverwerking (geen excell), geen strepen of omkadering a.u.b.
 • Maak grafieken op in zwart-wit en plaats de titel niet in de grafiek. De titel plaatst u gewoon in het tekstbestand (geeft een mooiere uniforme lay-out). Sla de grafieken op in een afzonderlijk bestand.
 • Niet inspringen door middel van margewijzigingen en zeker niet door harde stops + spaties. Gewenste inspringingen kunnen wel in de marge op de print worden aangeduid. Om dezelfde reden ook geen tabstops gebruiken, zelfs niet in tabellen.
 • Lees uw teksten na op tikfouten (het aanzetten van de spellingchecker is niet dé oplossing, maar helpt toch), vóór het insturen naar de redactie, en ook op de (enige) drukproef.
 • Titels krijgen in principe geen punt, tenzij het een zin met een werkwoord is.
 • De redactieraad oordeelt of een artikel wordt opgenomen. Eventueel worden aanpassingen voorgesteld, (taalkundige) correcties uitgevoerd en afspraken gemaakt inzake illustraties.
 • Structuur artikel: zie keerzijde.

2. Spelling

 • Appeltjes gebruikt de officiële (nieuwe) spelling. De redactieraad koos voor één uitzondering: tijdvakken blijven we met hoofdletter schrijven.
 • Vermijd het gebruik van afkortingen, cijfers (tenzij voor grote getallen; > 10), het cijfermatig weergeven van maanden … in de tekst (dit bevordert de leesbaarheid van de tekst; in bijlagen kan dit eventueel wel). Afkorten van (grotere) rangtelwoorden: 19de eeuw, 20ste eeuw (dus niet 19e eeuw)
 • In grote getallen worden geen puntjes (meer) geplaatst, enkel spaties (vanaf 10 000). Voorbeelden: 4250, 15 211 …

3. Gebruik van cursief

We onderscheiden twee gebruiksmogelijkheden:

 • Met aanhalingstekens (“dubbel”) voor het letterlijk citeren van (delen van) teksten (bij weglatingen in citaten of eigen toevoegingen, graag vierkante haken gebruiken [ ]);
 • Zonder aanhalingstekens (ook geen ‘ ‘), voor het vermelden van titels (werken, kranten, herbergnamen enz.) en het gebruik van sfeerscheppende woorden en uitdrukkingen (zgn. couleur locale; ook vreemde woorden, dialect), ook het citeren van één enkel (of enkele) woord(en).

4. Noten en verwijzingen

Er wordt gewerkt met eindnoten (superscript; niet tussen haakjes).
Er wordt geen bibliografie opgenomen.
Verwijzingen volgens volgende voorbeelden :

 • Archiefbronnen:

  – RAG, Adegem modern, nr. 118, brief 24 januari 1909. 
  – SAGent, Reeks 301, nr. 14, f 25r. 
  – SAEeklo, nr. 1654, Diaconierekening, f 25r.

Bij de tweede en volgende vermelding is sigelgebruik toegestaan: RAG, AM 118, …

 • Boeken en artikels:

  – L. STOCKMAN, Geschiedenis van Aalter, Aalter, 1979, p. 21.
  – A. VERHOUSTRAETE, Over de scheepvaart op het kanaal van Gent naar Brugge, in Appeltjes van het Meetjesland, jb. 7 (1955), p. 225-230.
  – X. XXXX, titel, in ……, jg. 5 (1990), nr. 2, p. ……

Bij volgende vermeldingen volstaat de auteursnaam en a.w., gevolgd door de pagina.
Indien meerdere titels van een auteur voorkomen, volstaat een verkorte titel.

 • Periodieke publicaties:

  – Bestuurlijk Memoriaal, 1827, dl. 50, p. 347-350.
  – De Gentenaar, jg. 26, 22 januari 1904 [p. 3, k. 4].


Aanbevolen tekstindeling

(Alles graag in Times New Roman corpus 12!)

[ TITEL ] (gewoon)
[ NAAM ] (naam auteur)
[ INLEIDING ] (korte inleidende tekst, met de vraagstelling, situering enz.)
[ CORPUS ]
1. SUBTITEL 1 [KAPITAAL]
1.1 SUBTITEL 2 [KLEINKAPITAAL]
Subtitel 3 [cursief]
1.2 SUBTITEL 2

2. SUBTITEL 1
2.1 SUBTITEL 2
2.2 SUBTITEL 2
Subtitel 3 [nummering 2.2.1 hoeft niet]
Subtitel 3 [maximaal een drieledige structuur: van belang voor onze lay-out]

[ BESLUIT ]
(niet meenummeren, net zoals inleiding)

[ NOTEN ] 
Om een rustige bladspiegel te hebben, raden we aan de tekst duidelijk te structureren en met tekstblokken van 10 à 15 regels te werken, die een eenheid vormen. Dus geen doorlopende tekst van begin tot einde of een nieuwe lijn na elke zin.


In een afzonderijk bestand: de eventuele
[ BIJLAGEN ] (De eigenlijke titels van de bijlagen in gewoon schrift, bijvoorbeeld:
BIJLAGE 1 Gezinsfiche

[ ILLUSTRATIES ]
Illustraties mogen digitaal worden aangeleverd, maar moeten van een voldoende hoge kwaliteit zijn (minimum 300 DPI).
Het is vaak aangeraden de drukker zelf de foto’s enz. te laten scannen.
Illustraties worden slechts uitzonderlijk in kleur afgedrukt. Gelieve uw vraag te motiveren.